Ana içeriğe atla

 

 Doç. Dr. Feride Taşkın YılmazSevgili Öğrenciler,
      Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun mevcut ve olası sağlık sorunlarına ya da gereksinimlerine bütüncül ve insancıl bir yaklaşımla çözüm bulmayı hedefleyen, bilimsel bilgi temeline dayalı profesyonel bir sağlık disiplinidir. Hemşire, bireyin döllenme ve doğumundan yaşamının sonlanmasına kadar olan yaşam sürecinde, sağlık düzeyinin yükseltilmesi, hastalıkların önlenmesi, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon süreçleri için gerekli bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme yetkisinde olan sağlık ekibi üyesidir. Hemşirelerin “bakım verme” ve “tedavi planına katılma” rolleri yanı sıra, “güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma”, “eğitim”, “danışmanlık”, “araştırma”, “yönetim”, “kalite geliştirme”, “işbirliği yapma”, “iletişimi sağlama” gibi rolleri de bulunmaktadır.

     Her geçen gün toplumdaki değişimler sağlık sorunlarının da artmasına  ve çeşitlenmesine neden olmaktadır. Artan ve değişen sağlık sorunlarında hemşirelik bakımının da değişmesi ve gelişmesi gerekmektedir. Günümüzde, sağlık sorunların çözümü, kanıta dayalı hemşirelik bakımının uygulanması ve ekip işbirliği içinde çalışabilen hemşireler ile mümkündür. Hemşirelik bakımının, insan onuruna yaraşır, insana değer veren ve güvenli bir şekilde verilmesi gerekmektedir.

     Hemşirelik bölümü olarak eğitimde amacımız; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık ekibinin aktif bir üyesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde rol ve sorumluluklarını mesleki değerlerinin farkındalığını bilen, meleğinde gereken güncel değişimleri takip eden, kendini yeni şartlara göre yetiştiren, bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda eleştirel düşünen, problem çözme becerisi gelişmiş, mesleki etik ilkelere bağlı, üstlendiği mesleki görevlerini en iyi şekilde yerine getiren, toplumun gereksinim duyduğu her alanda sağlık konusunda öngörülü ve duyarlı bir şekilde hizmet veren hemşireler yetiştirmektir.       

     Bölümümüzü başarı ile tamamlayan mezunlarımız, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm kuruluşlarda, hastanelerde, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, okullarda, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, yaşlı bakımevlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde klinisyen, yönetici, eğitici olarak hemşire ünvanıyla çalışabilmektedir. Ayrıca mezuniyet sonrası, lisansüstü eğitim programlarına katılarak bilim uzmanlığı ve doktora dereceleri alabilmekte ve üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedir. 

     Topluma faydalı olma bilinci ile hareket etmekte olduğumuz okulumuzda, güçlü, deneyimli ve özverili akademik kadro ile sizleri bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla…
Doç. Dr. Feride TAŞKIN YILMAZ
Hemşirelik Bölüm Başkanı